Kvalitetsvurdering af tilbud efter servicelovens § 103 og § 104

STS+ tilbyder aftalebaseret tilsyn med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Beskæftigelses og aktivitets- og samværstilbud
STS+ har udviklet et koncept, som til en vis grad er sammenligneligt med den kvalitetsmodel, der benyttes på myndighedsområdet, men samtidig matcher beskæftigelses og aktivitets- og samværstilbuddene. 

Nedenfor kan du læse mere om socialtilsynets opgave i forbindelse med kvalitetsvurdering af §§ 103 og 104 tilbud, hvilken metode der anvendes, og hvilket produkt man får.

Opgaven
I henhold til serviceloven og retssikkerhedsloven er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med de enkelte tilbud.

Jævnfør lovgivningen er formålet med tilsynet:

·       At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.

·      At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

·       At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

Dermed skal tilsynene bidrage til at sikre kvaliteten, herunder at der er overensstemmelse mellem tilbuddets pædagogik og hverdag og gældende lovgivning.

Socialtilsyn Syd har tilrettelagt tilsyn med udgangspunkt i ovenstående, hvormed det enkelte tilsyn omfatter både de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold. Derudover vurderes de fysiske rammer i forhold til borgernes særlige behov.

Serviceloven og retssikkerhedsloven kan tilgås via Retsinformation.dk.

Metoden
Socialtilsyn Syds tilsynskoncept benytter en række metoder til indsamling og analysering af data, som alle har udgangspunkt i den anerkendte tilgang. Gennem dialog, observationer og skriftlig materiale trianguleres data således, at et validt resultat kan fremkomme til brug for tilbuddets videre udvikling og arbejde.

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, struktureret- eller semistruktureret, fokusgruppeinterviews, observationer og analyse af dokumentation.

Tilsynene kan både foregå anmeldte og uanmeldte, alt efter hvilken aftale Socialtilsyn Syd har indgået med kommunalbestyrelsen.

Et tilsyn kan overordnet organiseres som følger:

·       Rundvisning, både for at tilse de fysiske rammer og for at observere det sociale liv, etik samt sprogbrug og –form

·        Interview med ledelse

·        Interview med personale

·        Dialog med borgere

·        Eventuelt interview med pårørende og visiterende kommuner

Derudover indhenter tilsynet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, benytter online oplysninger fra tilbuddets hjemmeside og Tilbudsportalen, som indgår ved det konkrete tilsyn og efterfølgende rapport.

Produktet
De indhentede oplysninger analyseres af fagligt kvalificeret personale, hvorefter resultatet udmøntes i en samlet rapport. Tilbudsleder har partshøring på rapportoplægget, hvorefter kvalitetsrapporten afsluttes og returneres til leder. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker et øget overblik, kan Socialtilsyn Syd udarbejde en årsrapport, som samler alle temavurderingerne og foreslår udviklingspunkter for kommunens §§ 103 og 104 tilbud.

Tilsynsrapporten har som udgangspunkt syv temaer, som læner sig op af Socialstyrelsens kvalitetsmodel, men dog tilpasset aktivitets- og beskæftigelsesområdet. Skulle de enkelte kommunalbestyrelser have ønske om særligt fokus, tilpasses modellen derefter.

KontaktpersonHør nærmere
Dorthe Vinggård Jespersen, tilsynskonsulent

7253 1997

dovij@fmk.dk