Betingelser for kurser

Læs om betingelserne for kurser, som Socialtilsyn Syd+ udbyder.

Tilmeldingsfrist
Der er ingen tilmeldingsfrist. Man kan således tilmelde sig kurset frem til kursusdagen, såfremt der er plads på holdet.

Overbookning
Såfremt et kursus overbookes, refunderes kursusgebyret til de senest tilmeldte deltagere, der så vidt muligt vil blive tilbudt deltagelse i et senere tilsvarende kursus.

Tilmelding og betaling
Kursusbekræftelse og faktura udsendes inden for 14 dage efter tilmelding. Kursusgebyr betales senest 14 dage efter modtagelse af faktura og under alle omstændigheder inden kursets afvikling.
Tilmeldingen er personlig, men kan overdrages til en anden person, hvis STS+ orienteres herom inden kurset afholdes.

Ved framelding senest 3 uger før kursusdagen refunderes kursusgebyret fuldt ud. Ved senere framelding sker der ikke refusion. Det indbetalte kursusgebyr kan dog anvendes til hel eller delvis betaling for deltagelse i andet kursus, såfremt framelding sker senest hverdagen før kursusdagen.

Aflysning fra STS+ side
Det forbeholdes at aflyse underbookede kurser såvel som kurser, som det af andre grunde ikke er muligt eller skønnes rimeligt at gennemføre - alene mod refusion af kursusgebyret. Aflysning af anden grund, herunder sygdom mv. sker, så snart det står klart, at kurset ikke kan gennemføres.

Kursusbevis
Efter kursets afholdelse fremsendes kursusbevis for deltagerne. Kursusbevis udleveres ved kursets afslutning.

Kursusmateriale
Eventuelt materiale udleveret på eller i forbindelse med kurset er underlagt lov om ophavsret, hvorfor materialet ikke kan kopieres mv. uden forudgående tilladelse fra STS+.