Lovgrundlag

Læs lovgrundlag for tilsyn med danskuddannelse til voksne udlændinge.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

§ 11. En kommunalbestyrelse kan træffe aftale med en anden kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab om at tilbyde danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udbydere, der er nævnt i § 10, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal uddannelsesinstitution, fører tilsyn med udbyderens virksomhed efter denne lov.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet og udøvelsen af tilsynet.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

§ 18. Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udbydere, der er nævnt i

§16, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller ordinære danskuddannelser på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal uddannelsesinstitution, er driftsansvarlig myndighed og fører tilsyn med udbyderens virksomhed, der er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Formålet med kommunalbestyrelsens tilsyn med udbydernes virksomhed, jf. stk. 1, er at sikre, at arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og de ordinære danskuddannelser gennemføres efter reglerne i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Tilsynet omfatter et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn.

Stk. 4. Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse, jf. stk. 1, indsender hvert andet år en rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration om udviklingen på området. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilsynet har været ført og forholde sig til data om undervisningens aktivitet og prøveresultater. Ved udarbejdelsen af rapporten inddrager kommunalbestyrelsen personale med pædagogiske kompetencer i dansk som andetsprog for voksne i opfølgning og vurdering af undervisningens kvalitet.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte rapport skal indsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest den 1. december i de år, hvor der skal ske indberetning, første gang den 1. december 2016.